Prejsť na obsah

Ochrana osobných údajov

Ilustračné pozadie

Ak zaškrtnete políčko "Súhlasím so správou mojich osobných údajov", ako dotknutá osoba súhlasíte so správou svojich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu:

Rozsah spracovania osobných údajov:

Ako dotknutá osoba poskytujem svoje osobné údaje prostredníctvom životopisu, dotazníka alebo iným spôsobom (napr. vyplnením elektronického formulára).

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať tieto moje osobné údaje:

 1. meno, priezvisko a titul,
 2. dátum narodenia a štátnu príslušnosť,
 3. adresu trvalého pobytu a dočasnú adresu (ak existuje),
 4. vzdelanie a skúsenosti,
 5. získané skúsenosti (informácie o predchádzajúcich zamestnávateľoch, pracovné pozície, dĺžka zamestnania),
 6. informácie o tom, aké činnosti som oprávnený vykonávať (preukaz VZV, zváračský preukaz atď.)
 7. telefónne číslo a e-mailovú adresu,
 8. ďalšie informácie, ktoré som uviedol v dotazníku alebo v životopise, napr. fotografie.

(ďalej len "osobné údaje").

Účel spracovania osobných údajov:

Vyhľadávanie a ponúkanie rôznych pracovných príležitostí pre subjekt údajov, ktoré zahŕňajú najmä:

 1. sprostredkovanie zamestnania u potenciálnych zamestnávateľov formou umiestnenia za odmenu (t. j. zamestnanie priamo u potenciálneho zamestnávateľa);
 2. sprostredkovanie práce u potenciálnych zamestnávateľov formou dočasného pridelenia;
 3. sprostredkovanie práce u potenciálnych zamestnávateľov formou sezónnych prác a dočasných pracovných miest.

Správca údajov:

Manuvia, a. s. so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom spoločnosti Manuvia, a. s., organizační složka, so sídlom: Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 01734920, ako hlavný prevádzkovateľ, a ďalšie aktívne spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Manuvia, ako sekundárni prevádzkovatelia, ktorých presný zoznam je uvedený v časti "Informácie pre dotknutú osobu, ktorá je uchádzačom o zamestnanie" v odseku označenom "Identifikácia prevádzkovateľa". Hlavný prevádzkovateľ a sekundárni prevádzkovatelia spolu tvoria spoločných prevádzkovateľov v zmysle článku 26 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Doba uchovávania osobných údajov:

60 mesiacov

Právo kedykoľvek odvolať súhlas:

 • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Ak chcete svoj súhlas odvolať, môžete použiť elektronický formulár dostupný na webovej stránke: ponukyprace.manuvia.com/odvolanie-suhlasu-so-spracovanim-osobnych-udajov/
 • Svoj súhlas môžete odvolať aj zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu našej spoločnosti: info@manuvia.com. V rámci e-mailovej správy musíte uviesť svoje identifikačné údaje, aby sme vedeli, kto má záujem svoj súhlas odvolať, a v rámci správy musíte uviesť aj text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. "Ja, Jozef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som poskytol vašej spoločnosti.").
 • Svoj súhlas môžete odvolať aj zaslaním poštovej zásielky na adresu sídla našej spoločnosti, t. j. Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika. V liste musíte čitateľne uviesť svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), aby sme vedeli, kto má záujem svoj súhlas odvolať, a zároveň musíte v liste uviesť text, z ktorého bude zrejmé, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. "Ja, Josef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré som poskytol Vašej spoločnosti."). Odvolanie je vhodné podpísať aj vlastnoručne.
 • Svoj súhlas môžete odvolať aj osobne na ktorejkoľvek našej pobočke alebo prostredníctvom nášho call centra (kontaktné údaje call centra, ako aj zoznam a adresy pobočiek nájdete na našej webovej stránke https://manuvia.sk/).
 • Naša spoločnosť vás ako dotknutú osobu môže po prijatí odvolania súhlasu (najmä v prípade odvolania súhlasu e-mailom alebo vyplnením elektronického formulára) kontaktovať (napr. telefonicky), aby skontrolovala, či bolo odvolanie súhlasu vytvorené a vykonané vašou osobou.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov, právach dotknutej osoby alebo príjemcov či kategórií príjemcov osobných údajov sú uvedené nižšie v časti "Informácie pre dotknutú osobu, ktorou je uchádzač o zamestnanie".

Informácie pre dotknutú osobu, ktorá je uchádzačom o zamestnanie

Vážená dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje spracúvame.

Týmto vám poskytujeme základné informácie o spracovaní vašich osobných údajov, ako aj o vašich právach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov.

Výklad pojmov:

Príjemca

Príjemca osobných údajov je akýkoľvek subjekt, ktorému naša spoločnosť poskytne vaše osobné údaje,
, t. j. v podstate akákoľvek osoba, ktorá bude mať prostredníctvom našej spoločnosti prístup k vašim osobným údajom.

Úradník pre ochranu údajov

Úradník pre ochranu osobných údajov je osoba, ktorá dohliada na ochranu osobných údajov jednotlivých dotknutých osôb (vrátane vašich osobných údajov) v spoločnosti, ktorá spracúva vaše osobné údaje. Ako dotknutá osoba sa môžete obrátiť na úradníka pre ochranu údajov s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv podľa nariadenia o ochrane údajov. Vaše práva podľa nariadenia o ochrane údajov sú podrobnejšie opísané nižšie.

Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorá spočíva v použití týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby. Výsledkom profilovania je najmä analýza alebo predpovedanie aspektov dotknutej fyzickej osoby týkajúcich sa pracovného výkonu, finančnej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu.

V podstate ide o spôsob spracúvania osobných údajov, pri ktorom sa spracúvané osobné údaje používajú na vytvorenie profilu dotknutej osoby, ktorý možno použiť na predpovedanie správania alebo osobných preferencií dotknutej osoby.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Automatizované individuálne rozhodovanie je spôsob, pri ktorom o právach a povinnostiach dotknutých osôb rozhoduje určitý počítačový program, t. j. v podstate ide o spôsob rozhodovania bez ľudského faktora, resp. ľudský faktor len stanovuje pravidlá, na základe ktorých naprogramovaný počítačový program následne vykoná rozhodnutie.

Právny základ

Právnym základom spracovania je zákonný dôvod, na základe ktorého je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená spracovávať vaše osobné údaje.

Totožnosť správcu:

Prevádzkovateľ, t. j. spoločnosť, ktorá spracúva vaše osobné údaje, sú spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle článku 26 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR").

Hlavným správcom je slovenská spoločnosť Manuvia, a. s . so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom spoločnosti Manuvia, a. s., organizační složka, so sídlom: Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 01734920. Nasledujúce spoločnosti sú ku dňu vyhotovenia tejto informácie vedľajšími správcami ostatných aktívnych spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny Manuvia:

Názov spoločnosti (obchodné meno):Sídlo spoločnosti:ID:
Manuvia Slovakia s.r.o.Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 5547 592 788
Manuvia Jobliner Staffing, s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava - Staré Mesto 811 0347 045 574
Manuvia Jobliner, s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava - Staré Mesto 811 0347 592 761
Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava - Staré Mesto 811 0347 325 216
EDYMAX Personal Management a.s.Zochova 6-8, Bratislava - Staré Mesto 811 0336 265 403
Solveo SK s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava - Staré Mesto 811 0343 799 752
EDYMAX Europe s. r. o.Hurbanova 21, Bardejov 085 0144 498 152
Manuvia PERSONEL EFEKT, s.r.o.Slovenská 69, Prešov 080 0136 448 508
Manuvia ASU Job s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 50 829
Manuvia Bonjob s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 52 198
Manuvia Quality s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 55 006
Manuvia Personnel s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava117 36 381
PROMET WORKS s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava059 28 737
Manuvia Job s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 55 022
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o.Kischova 1732/5, Nusle, 140 00 Praha 4042 58 282
Manuvia People CZ a.s.Kischova 1732/5, Nusle, 140 00 Praha 4283 85 225
Manuvia BestWork s.r.o. v likvidáciiNa Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava082 80 746
Manuvia DreamJob s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava082 80 983
Manuvia FairJob s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava077 28 824
EDYMAX Personal Management SEOcelářská 1354/35, Praha 9 - Libeň, 19000015 70 757

Aktuálny zoznam spoločností skupiny Manuvia Group nájdete vždy v časti o ochrane osobných údajov na webovej stránke.

Kontaktné údaje hlavného správcu:

Generálneho riaditeľa môžete kontaktovať písomne buď poštou zaslanou na adresu sídla spoločnosti, t. j. Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika, alebo e-mailom na našu e-mailovú adresu: info@manuvia.com.

Aktuálne kontaktné údaje nájdete vždy na webovej stránke o ochrane údajov v časti pre uchádzačov o zamestnanie.

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov:

Prevádzkovateľ nie je povinný vymenovať úradníka pre ochranu údajov v zmysle GDPR.

Podobné úlohy ako úlohy úradníka pre ochranu údajov vykonáva v skupine Manuvia právne oddelenie spoločnosti Manuvia, a. s., ktorá pôsobí v Českej republike prostredníctvom spoločnosti Manuvia, a. s., organizačnej zložky, so sídlom Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 01734920. Na právne oddelenie spoločnosti Manuvia, a. s., sa môžete obrátiť písomne, a to buď poštou zaslanou na adresu Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika, s uvedením, že zásielka je adresovaná úradníkovi pre ochranu údajov, alebo e-mailom na e-mailovú adresu: zodpovedna.osoba@manuvia.com.

Aktuálne kontaktné údaje nájdete vždy na webovej stránke o ochrane údajov v časti pre uchádzačov o zamestnanie.

Účely spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené:

Vyhľadávanie a ponuka rôznych pracovných príležitostí pre subjekt údajov, ktoré pozostávajú najmä z
:

 1. sprostredkovanie zamestnania u potenciálnych zamestnávateľov prostredníctvom sprostredkovania za odmenu;
 2. sprostredkovanie práce u potenciálnych zamestnávateľov formou dočasného pridelenia;
 3. sprostredkovanie práce u potenciálnych zamestnávateľov formou sezónnych prác a dočasných pracovných miest.

Právny základ spracovania:

Vaše osobné údaje spracúvame na týchto právnych základoch:

 1. súhlas dotknutej osoby, t. j. vaše osobné údaje spracúvame so súhlasom, ktorý ste udelili našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Kategórie príjemcov sú najmä:

 1. obchodní partneri prevádzkovateľa, ktorí hľadajú pracovnú silu, t. j. z vášho pohľadu ako dotknutej osoby, potenciálni zamestnávatelia alebo používatelia.

Aktuálny zoznam príjemcov alebo kategórií príjemcov je uverejnený na webovej stránke o ochrane údajov v časti pre uchádzačov o zamestnanie.

Informácie o tom, či naša spoločnosť plánuje preniesť vaše osobné údaje do tretích krajín alebo
medzinárodnej organizácii:

Naša spoločnosť nemá v úmysle prenášať vaše osobné údaje do tretích krajín (t. j. krajín, ktoré nie sú v Európskej únii) alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov:

60 mesiacov

Informácie o tom, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje a aké sú možné dôsledky neposkytnutia týchto údajov:

Ako dotknutá osoba nie ste povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje, ale keďže účelom spracovania vašich osobných údajov je predovšetkým poskytnúť vám pracovné ponuky, bez vašich údajov by naša spoločnosť nebola schopná reálne splniť tento účel, a preto by vám neponúkla žiadnu pracovnú ponuku.

Informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania + informácie o použitom postupe, význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu:

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nepoužíva vaše osobné údaje na profilovanie. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie.

Vaše práva na ochranu údajov ako dotknutej osoby:

 1. Právo na prístup k osobným údajom;
 2. Právo na opravu osobných údajov;
 3. Právo na vymazanie osobných údajov ("právo byť zabudnutý");
 4. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 5. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 6. Právo na prenosnosť osobných údajov;
 7. Právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania pred dátumom odvolania súhlasu;
 8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

Konkrétne informácie o obsahu jednotlivých práv a o tom, ako ich prípadne uplatniť, sú uvedené v dokumente "Vaše práva ako dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov" a sú uverejnené aj na webovej stránke o ochrane údajov v časti pre uchádzačov o zamestnanie.

Informácie pre dotknutú osobu, ktorá je uchádzačom o zamestnanie

Vážená dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje spracúvame.

Týmto vám poskytujeme základné informácie o spracovaní vašich osobných údajov, ako aj o vašich právach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov.

Výklad pojmov:

Príjemca - Príjemca osobných údajov je akýkoľvek subjekt, ktorému naša spoločnosť poskytne vaše osobné údaje,
, t. j. v podstate akákoľvek osoba, ktorá bude mať prostredníctvom našej spoločnosti prístup k vašim osobným údajom.

Úradník pre ochranu údajov - Úradník pre ochranu údajov je osoba, ktorá dohliada na ochranu osobných údajov jednotlivých dotknutých osôb (vrátane vašich osobných údajov) v spoločnosti, ktorá spracúva vaše osobné údaje. Ako dotknutá osoba sa môžete obrátiť na úradníka pre ochranu údajov s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv podľa nariadenia o ochrane údajov. Vaše práva podľa nariadenia o ochrane údajov sú podrobnejšie opísané nižšie.

Profilovanie - Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorá spočíva v použití týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa jednotlivca. Výsledkom profilovania je najmä analýza alebo predpovedanie aspektov dotknutej fyzickej osoby týkajúcich sa pracovného výkonu, finančnej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu.

V podstate ide o spôsob spracúvania osobných údajov, pri ktorom sa spracúvané osobné údaje používajú na vytvorenie profilu dotknutej osoby, ktorý možno použiť na predpovedanie správania alebo osobných preferencií dotknutej osoby.

Automatizované individuálne rozhodovanie - Automatizované individuálne rozhodovanie je spôsob, keď určitý počítačový program rozhoduje o právach a povinnostiach dotknutých osôb, t. j. v podstate spôsob rozhodovania bez ľudského faktora, resp. ľudský faktor len stanovuje pravidlá, na základe ktorých naprogramovaný počítačový program následne vykoná rozhodnutie.

Právny základ - Právnym základom spracovania je zákonný základ, na základe ktorého je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená spracovávať vaše osobné údaje.

Totožnosť správcu:

Prevádzkovateľ, t. j. spoločnosť, ktorá spracúva vaše osobné údaje, sú spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle článku 26 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR").

Hlavným správcom je slovenská spoločnosť Manuvia, a. s . so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom spoločnosti Manuvia, a. s., organizační složka, so sídlom: Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 01734920. Vedľajšími správcami sú ostatné aktívne spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Manuvia (t. j. spoločnosti vlastnené a ovládané spoločnosťou Manuvia, a. s.); ku dňu vyhotovenia tejto informácie ide o tieto spoločnosti: Manuvia, a. s., so sídlom v Bratislave, ul:

Názov spoločnosti (obchodné meno):Sídlo spoločnosti:ID:
Manuvia Slovakia s.r.o.Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 5547 592 788
Manuvia Jobliner Staffing, s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava - Staré Mesto 811 0347 045 574
Manuvia Jobliner, s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava - Staré Mesto 811 0347 592 761
Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava - Staré Mesto 811 0347 325 216
EDYMAX Personal Management a.s.Zochova 6-8, Bratislava - Staré Mesto 811 0336 265 403
Solveo SK s.r.o.Zochova 6-8, Bratislava - Staré Mesto 811 0343 799 752
EDYMAX Europe s. r. o.Hurbanova 21, Bardejov 085 0144 498 152
Manuvia PERSONEL EFEKT, s.r.o.Slovenská 69, Prešov 080 0136 448 508
Manuvia ASU Job s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 50 829
Manuvia Bonjob s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 52 198
Manuvia Quality s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 55 006
Manuvia Personnel s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava117 36 381
PROMET WORKS s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava059 28 737
Manuvia Job s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava294 55 022
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o.Kischova 1732/5, Nusle, 140 00 Praha 4042 58 282
Manuvia People CZ a.s.Kischova 1732/5, Nusle, 140 00 Praha 4283 85 225
Manuvia BestWork s.r.o. v likvidáciiNa Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava082 80 746
Manuvia DreamJob s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava082 80 983
Manuvia FairJob s.r.o.Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava077 28 824
EDYMAX Personal Management SEOcelářská 1354/35, Praha 9 - Libeň, 19000015 70 757

Kontaktné údaje správcu:

Na správcu sa môžete obrátiť prostredníctvom hlavného správcu, a to písomne, buď listom zaslaným na adresu sídla českej pobočky spoločnosti, t. j. Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika, alebo e-mailovou správou adresovanou na e-mailovú adresu: info@manuvia.com.

Aktuálne kontaktné údaje nájdete vždy na webovej stránke o ochrane údajov v časti pre uchádzačov o zamestnanie.

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov:

Prevádzkovateľ nie je povinný vymenovať úradníka pre ochranu údajov v zmysle GDPR.

Podobné úlohy ako úradník pre ochranu údajov vykonáva v skupine Manuvia právne oddelenie spoločnosti Manuvia, a. s ., so sídlom v: Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom spoločnosti Manuvia, a. s., organizační složka, so sídlom: Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 01734920. Na právne oddelenie spoločnosti Manuvia, a. s., sa môžete obrátiť písomne, a to buď poštou zaslanou na adresu: Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava, Česká republika, s uvedením, že zásielka je adresovaná zodpovednej osobe pre ochranu údajov, alebo e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu: zodpovedna.osoba@manuvia.com

Aktuálne kontaktné údaje nájdete vždy na webovej stránke o ochrane údajov v časti pre uchádzačov o zamestnanie.

Účely spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené:

Vyhľadávanie a ponúkanie rôznych pracovných miest dotknutej osobe

Právny základ spracovania:

Vaše osobné údaje spracúvame na týchto právnych základoch:

 1. súhlas dotknutej osoby, t. j. vaše osobné údaje spracúvame so súhlasom, ktorý ste udelili našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Kategórie príjemcov sú najmä:

 1. obchodní partneri prevádzkovateľa, ktorí hľadajú pracovnú silu, t. j. potenciálni zamestnávatelia alebo používatelia z vášho pohľadu ako dotknutej osoby.

Aktuálny zoznam príjemcov alebo kategórií príjemcov je uverejnený na webovej stránke o ochrane údajov v časti pre uchádzačov o zamestnanie.

Informácie o tom, či naša spoločnosť plánuje preniesť vaše osobné údaje do tretích krajín alebo
medzinárodnej organizácii:

Naša spoločnosť nemá v úmysle prenášať vaše osobné údaje do tretích krajín (t. j. krajín, ktoré nie sú v Európskej únii) alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov:

60 mesiacov

Informácie o tom, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje a aké sú možné dôsledky neposkytnutia týchto údajov:

Ako dotknutá osoba nie ste povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje, ale keďže účelom spracovania vašich osobných údajov je predovšetkým poskytnúť vám pracovné ponuky, bez vašich údajov by naša spoločnosť nebola schopná reálne splniť tento účel, a preto by vám neponúkla žiadnu pracovnú ponuku.

Informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania + informácie o použitom postupe, význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu:

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nepoužíva vaše osobné údaje na profilovanie. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie.

Vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov: právo na prístup k osobným údajom; právo na opravu osobných údajov; právo na vymazanie osobných údajov ("právo byť zabudnutý"); právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo kedykoľvek odvolať súhlas bez vplyvu na zákonnosť spracúvania pred dátumom odvolania súhlasu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

Konkrétne informácie o tom, čo jednotlivé práva obsahujú a ako ich prípadne uplatniť, sú uvedené nižšie v časti "Vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov".

Vaše práva na ochranu údajov ako dotknutej osoby:

 1. Právo na prístup k osobným údajom:
 • Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa (t. j. našej spoločnosti) potvrdenie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje.
 • Ak spracúvame vaše osobné údaje, máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame, a máte právo požadovať, aby sme vám poskytli nasledujúce informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov našou spoločnosťou:
  1. informácie o účele, na ktorý spracúvame vaše osobné údaje,
  2. informácie o tom, aké kategórie osobných údajov o vás spracúvame,
  3. informácie o príjemcoch alebo aspoň kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcoch z tretích krajín alebo príjemcoch, ktorí sú medzinárodnými organizáciami,
  4. ak je to možné, informácie o predpokladanej dobe uchovávania vašich osobných údajov, alebo ak to nie je možné, informácie o kritériách na jej určenie,
  5. informácie o tom, že máte právo požiadať prevádzkovateľa (t. j. našu spoločnosť) o opravu vašich osobných údajov alebo o ich vymazanie či obmedzenie spracovania, alebo že máte právo namietať proti takémuto spracovaniu,
  6. informácie o vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu,
  7. informáciu, že ak sme vaše osobné údaje nezískali priamo od vás, máte právo
   získať akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji,
  8. informácie o tom, či používame alebo nepoužívame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, a ak používame automatizované rozhodovanie, máte právo na to, aby sme vám poskytli aspoň zmysluplné informácie o použitom procese a o význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracovania.
 • Ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte ako dotknutá osoba právo byť informovaní o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu (t. j. ako je zabezpečená ochrana vašich osobných údajov v tretích krajinách).
 • Naša spoločnosť je ako prevádzkovateľ povinná poskytnúť vám kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, ktoré si ako dotknutá osoba vyžiadate, je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ako dotknutá osoba podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, poskytneme vám informácie e-mailom (na e-mailovú adresu uvedenú vo vašej žiadosti), pokiaľ ako dotknutá osoba nepožiadate o iný spôsob.
 1. Právo na opravu osobných údajov:
 • Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby naša spoločnosť ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravila vaše nesprávne osobné údaje. S ohľadom na účely spracúvania máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie vašich neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
 • Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ má povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak o to ako dotknutá osoba požiadate, naša spoločnosť ako prevádzkovateľ vám poskytne informácie o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.
 1. Právo na vymazanie osobných údajov ("právo byť zabudnutý"):
 • Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná vymazať vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu, ak je splnený jeden z nasledujúcich dôvodov:
  1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromažďovali alebo inak spracovávali,
  2. ak sa spracúvanie vašich osobných údajov vykonáva na právnom základe vášho súhlasu a vy ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a už neexistuje žiadny iný právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov,
  3. uplatníte svoje právo ako dotknutá osoba namietať proti spracúvaniu osobných údajov uvedenému v bode 5,
  4. Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne,
  5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa právnych predpisov EÚ alebo Českej republiky,
  6. osobné údaje sa zhromažďujú v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti, pričom sa spracúvajú osobné údaje dieťaťa.
 • V prípade, že naša spoločnosť ako prevádzkovateľ zverejní vaše osobné údaje a my sme povinní vymazať vaše osobné údaje, budeme informovať prevádzkovateľa, ktorý spracúva vaše osobné údaje, že vy ako dotknutá osoba žiadate, aby vymazal všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie a repliky. Tieto kroky podnikneme s prihliadnutím na dostupné technológie a náklady prostredníctvom vhodných opatrení vrátane technických opatrení.
 • Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ má povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každý výmaz osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak o to ako dotknutá osoba požiadate, naša spoločnosť ako prevádzkovateľ vám poskytne informácie o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.
 1. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov:
 • Ako dotknutá osoba máte právo požadovať, aby naša spoločnosť ako prevádzkovateľ obmedzila spracovanie osobných údajov, ak platí jedna z nasledujúcich podmienok:
  1. ak ako dotknutá osoba spochybníte presnosť svojich osobných údajov, máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov počas obdobia, ktoré našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť vašich osobných údajov,
  2. ak je spracovanie vašich osobných údajov nezákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich používania,
  3. ak naša spoločnosť ako prevádzkovateľ už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu svojich právnych nárokov,
  4. ak ako dotknutá osoba namietate proti automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, ktoré môže naša spoločnosť ako prevádzkovateľ používať pri spracúvaní vašich osobných údajov, máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov počas obdobia, ktoré našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi umožní overiť, či sú oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa dostatočné na tento typ spracúvania osobných údajov.
 • Počas obdobia, v ktorom naša spoločnosť ako prevádzkovateľ obmedzuje spracovanie vašich osobných údajov, je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená vaše osobné údaje iba uchovávať. Akékoľvek iné spracovateľské operácie je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená vykonávať len:
  1. za predpokladu, že s tým súhlasíte,
  2. je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  3. je to nevyhnutné na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
  4. je to nevyhnutné z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Českej republiky.
 • Pred zrušením obmedzenia spracovania je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ povinná vás o tejto skutočnosti informovať.
 • Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, akékoľvek obmedzenie spracovania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak o to ako dotknutá osoba požiadate, naša spoločnosť ako prevádzkovateľ vám poskytne informácie o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.
 1. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov:
 • Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na tomto právnom základe:
  1. ak je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  2. ak je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti profilovaniu vykonávanému na základe právnych dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete. Po uplatnení práva namietať v súlade s týmto bodom naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ naša spoločnosť nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo naša spoločnosť nepreukáže, že spracúvanie je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Ako dotknutá osoba máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, a máte tiež právo namietať proti profilovaniu, ak súvisí s priamym marketingom. Po uplatnení vášho práva namietať podľa tohto bodu naša spoločnosť ako prevádzkovateľ už nesmie spracúvať vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
 • Ako dotknutá osoba máte právo uplatniť svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 1. Právo na prenosnosť osobných údajov:
 • Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná poskytnúť vám tieto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Ako dotknutá osoba máte tiež právo požiadať našu spoločnosť o prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi.
 • Naša spoločnosť je povinná preniesť vaše osobné údaje za predpokladu, že spracúvanie vašich osobných údajov vykonáva naša spoločnosť automatizovanými prostriedkami (napr. vaše údaje máme v našej internej počítačovej databáze) a zároveň vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť na jednom z nasledujúcich právnych základov:
 1. na základe vášho súhlasu,
 2. alebo naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na základe zmluvy medzi vami ako dotknutou osobou a našou spoločnosťou, pri plnení ktorej je nevyhnutné, aby sme spracúvali vaše osobné údaje (napr. zmluva o sprostredkovaní zamestnania, kde musíme spracúvať niektoré vaše osobné údaje, aby sme pre vás našli vhodnú prácu).
  • Pri uplatňovaní práva na prenosnosť vašich osobných údajov máte právo na prenos vašich osobných údajov priamo z našej spoločnosti k inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 1. Právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania pred dátumom odvolania súhlasu:
 • Ak naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na právnom základe vášho súhlasu,
  ste našej spoločnosti poskytli buď písomne na papieri, alebo elektronicky (napr. vyplnením formulára na internete) vyhlásenie, že súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov našou spoločnosťou, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vašich osobných údajov na základe súhlasu
  pred jeho odvolaním. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná zabezpečiť, aby odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov bolo minimálne rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie.
 • Ak chcete svoj súhlas odvolať, môžete použiť elektronický formulár, ktorý je k dispozícii na adrese: https://www.manuvia.com/cz/odvolani-souhlasu/.
 • Svoj súhlas môžete odvolať aj zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu našej spoločnosti: info@manuvia.com. V rámci e-mailovej správy musíte uviesť svoje identifikačné údaje, aby sme vedeli, kto má záujem svoj súhlas odvolať, a v rámci správy musíte uviesť aj text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. "Ja, Jozef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré som poskytol vašej spoločnosti.").
 • Svoj súhlas môžete odvolať aj zaslaním poštovej zásielky na adresu sídla hlavného správcu. V liste musíte čitateľne uviesť svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), aby sme vedeli, kto má záujem svoj súhlas odvolať, a v liste musíte uviesť aj text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (napr. "Ja, Jozef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som udelil vašej spoločnosti."). Odvolanie súhlasu je vhodné aj vlastnoručne podpísať.
 • Svoj súhlas môžete odvolať aj osobne na ktorejkoľvek našej pobočke alebo prostredníctvom nášho call centra (kontaktné údaje call centra, ako aj zoznam a adresy pobočiek nájdete na našej webovej stránke https://manuvia.sk/).
 • Naša spoločnosť vás ako dotknutú osobu môže po prijatí odvolania súhlasu (najmä v prípade odvolania súhlasu e-mailom alebo vyplnením elektronického formulára) kontaktovať (napr. telefonicky), aby skontrolovala, či bolo odvolanie súhlasu vytvorené a vykonané vašou osobou.
 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:
 • Ak máte akékoľvek pochybnosti o spracúvaní vašich osobných údajov, máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. štátnemu orgánu, ktorý dohliada na správne a zákonné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb.
 • V Českej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese
  Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627.
 • Príslušné kontaktné údaje na Úrad na ochranu údajov nájdete na webovej stránke: https: //www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10.
 • Ďalšie užitočné informácie týkajúce sa práv dotknutých osôb nájdete na tomto odkaze: https: //www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276.

Kontaktujte nás

Polia označené * sú povinné.
Hrdina vo vašich službách