Memorandum o posile a spolupráci v oblasti podpory pracovného trhu reaguje aj na neustále zlepšovanie podnikateľského prostredia

Aktualita
26. júna 2019


Náš CEO Manuvia Ing. Peter Dosedla, MBA  zastáva dôležitú funkciu prezidenta združenia HR Aliancia, ktorej cieľom je chrániť práva a záujmy členov Aliancie a podporovať rozvoj férového konkurenčného prostredia na trhu práce. Vďaka tejto funkcii bol súčasťou významnej udalosti, ktorá pomôže k rozvoju HR sektora.

HR Aliancia a Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) uzatvorili 25. 6. 2019 memorandum o posile a spolupráci v oblasti podpory pracovného trhu. Memorandum má vytýčených päť základných cieľov, ktoré odrážajú súčasný stav podnikateľského prostredia, ako aj priority vlády Slovenskej republiky.

Memorandum uzatvorené medzi Asociáciou personálnych agentúr Slovenska (APAS) zastúpenej Jánom Trgalom, a HR Alianciou zastúpenou Petrom Dosedlom vychádza z potreby jednotného postupu pri kontinuálnom zlepšovaní pracovného trhu a podmienok zamestnávania v Slovenskej republike, a rovnako tak aj zo snahy neustále zlepšovať podnikateľské prostredie. Odráža takisto priority vlády Slovenskej republiky, týkajúcich sa politiky trhu práce.

„Myšlienka spolupráce prirodzene vyústila do prechodnej fázy, ktorou má byť symbiotická báza spolupráce s cieľom zvýšenia odbornej diskusie, ako aj navrhovania zmien pre trh práce 4.0. Ambíciou oboch organizácii je aktuálne naplnenie cieľa spojenia k 1. 1. 2020, keďže aj otázka reprezentatívnosti a zastúpenia jednotlivých segmentov hospodárstva je pri tvorbe nových trendov dôležitá,“ vysvetľuje P. Dosedla z HR Aliancie dôvody vzniku iniciatívy.

Ján Trgala (APAS) a Peter Dosedla (HR Aliancia) sa zhodli na tom, že vývoj pracovného trhu na Slovensku sa uberá smerom, pri ktorom je potrebná aj aktívna spolupráca viacerých subjektov, ktoré majú za cieľ zlepšiť jeho pravidlá a štandardizáciu, ktorá bude smerovať k spolutvorbe relevantnej legislatívy v oblasti zamestnanosti. „V mnohých cieľoch sa APAS a HR Aliancia zhodujú, a tým pádom je dôležité, aby subjekty presadzujúce zmeny hájili záujmy čo najväčšej skupiny ľudí,“ uviedol na margo spolupráce J. Trgala z Asociácie personálnych agentúr Slovenska.

Myslíme si, že odborné znalosti členov oboch firiem predstavujú skutočnú kombináciu teoretických znalostí a praktických poznatkov, ktoré dokážu obohatiť trh práce a prispieť k jeho napredovaniu v globálne prepojených ekonomikách, ktorých sme súčasťou,“ upresňuje P. Dosedla.

APAS a HR Aliancia si preto spoločne vytýčili 5 základných cieľov, ktoré sú predmetom memoranda:

  1. Zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti podmienok zamestnávania
  2. Ochrana pracovného trhu a zlepšenie dostupnosti pracovnej sily
  3. Zvyšovanie úrovne a kvality personálnych služieb v Slovenskej republike
  4. Podpora výchovy a vzdelávania budúcich zamestnancov
  5. Dodržiavanie jednotných pravidiel zamestnávania agentúrami dočasného zamestnávania

Obe záujmové združenia (APAS a HR Aliancia) budú navzájom spolupracovať s orgánmi štátnej správy pri tvorbe pracovného prostredia v SR tak, aby príprava budúcich legislatívnych návrhov smerovala k podpore celého odvetvia, vrátane prevzatia európskych štandardov v oblasti personálneho poradenstva. „Memorandum reflektuje dôležitosť spájania lídrov trhu, nakoľko pociťujeme spoluzodpovednosť za štandardizáciu, či dokonca reformu mnohých čiastkových oblastí trhu práce, kde ponúkame ďalším partnerom naše dlhodobé skúsenosti,“ uzatvára P. Dosedla.

Prienik cieľov oboch združení by mohol vyústiť aj v ich zlúčenie v budúcnosti. „Možnosti zlúčenia tu sú. Naďalej sa však navzájom spoznávame z hľadiska priorít a fungovania. Intenzívnu spoluprácu sme začali podpisom memoranda. Je však dôležité, aby sme našli aj zhodu aj v ďalších oblastiach ako sú napríklad priority, organizácia či etický kódex. To všetko môže naštartovať internú diskusiu, ktorá sa bude zaoberať aj touto témou,“ uzatvára J. Trgala.

 

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní